Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Polityka prywatności w Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej

§1 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 206 r. str. 1)

§2. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej z siedzibą we Wrocławiu (51-141) przy ul. Syrkomli 1 lok. 202, działające na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068080, posiadającym NIP: 5492456026, REGON: 384047099 (zwana dalej „Administratorem”), e-mail: __.

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujący słowniczek: 

 1. „Użytkownik” czyli osoba korzystająca z serwisu internetowego www.ptmr.info.pl, zastąpiona została w niektórych miejscach określeniem „Ty”,
 2. „Administrator” czyli Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej z siedzibą we Wrocławiu (51-141) przy ul. Syrkomli 1 lok. 202, działające na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068080, posiadającym NIP: 5492456026, REGON: 384047099 (zwana dalej „Administratorem”), e-mail: __ zastąpione zostało w niektórych miejscach określeniami „My”, „PTMR”,
 3. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. 

§3. Administrator Danych i proces ich przetwarzania.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem danych osobowych Użytkowników (będących członkami PTMR) zarejestrowanych w serwisie internetowym www. Oznacza to, że jeśli zdecydują się Państwo na rejestrację w serwisie www.ptmr.info.pl to zobowiązani są Państwo podać następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. adres e – mail,
 5. numer telefonu,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez Klienta danych określonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację w serwisie i skorzystanie ze świadczonych usług (chyba, że określoną kategorie danych oznaczono w panelu rejestracji jako fakultatywną – wówczas brak jej wskazania nie uniemożliwia rejestracji).

Cele przetwarzania danych osobowych:

Podstawa prawnaCel przetwarzaniaCzas przetwarzania
Art. 6 ust.1 lit. b RODOZawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacjąPrzez czas trwania umowy; po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających
Art. 6 ust. 1 lit. a RODOProwadzenie kont Użytkowników na stronie internetowej AdministratoraUtworzone konto pozostaje aktywne przez czas jego użytkowania. W razie, gdy od ostatniego zalogowania minęły 3 lata i konto pozostało nieużywane, Administrator usunie je. Ponadto konto może zostać usunięte na Twoje żądanie, o ile nie będą pozostawały roszczenia przysługujące Administratorowi. W takim przypadku dane przechowywane będą przez czas dochodzenia roszczeń.
art. 6 ust. 1 lit. c RODOArchiwizacja dokumentacji – umowy, dokumenty księgoweZgodnie z okresami wynikającymi z przepisów prawa, a jeśli te nie są uregulowane – przez czas odpowiadający prawnie uzasadnionemu interesowi Administratora
Art. 6 ust. 1 lit. f RODOPodejmowanie działań promocyjnych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie działalności Stowarzyszenia
Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie chcesz otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach
Art. 6 ust. 1 lit. f RODOProwadzenie działań promocyjnych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawie uzasadnionym interesem jest promowanie działalności Stowarzyszenia
Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie chcesz otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach
Art. 6 ust. 1 lit. f RODOObsługa zgłoszeń, zapytań i wniosków kierowanych drogą telefoniczną, mailowo lub formularza kontaktowego, bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook oraz Twitter, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia, wnioski i zapytania adresowane przez którykolwiek z kanałów komunikacjiZgłoszenia, zapytania i wnioski związane z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie będą przetwarzane jedynie do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy. Należy pamiętać, że w przypadku zgłoszeń, zapytań i wniosków kierowanych za pośrednictwem portali społecznościowych, dane będą nadal przetwarzane przez podmioty prowadzące portale społecznościowe Facebook iTwitter. Prosimy o zapoznanie się z sekcją poniżej: „Dodatkowa informacja dotycząca wykorzystania portali społecznościowych”.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODODochodzenie roszczeń związany z zawartymi umowami, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie postępowań sądowych oraz (w razie konieczności) egzekucyjnych.
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane są: 

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: __.

Administrator ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania);
 • współpracującym z Administratorem na podstawie zlecenia, np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna i innym;
 • podmiotom prowadzącym portale społecznościowe (np. Facebook, Twitter).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§4 – Przysługujące Ci prawa:

 • prawo dostępu do danych (informacja dot. przetwarzanych danych oraz możliwość uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do sprostowania danych (poprawienie lub uzupełnienie);
 • prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na stronie internetowej Administratora;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku);
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych lub innego państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo sprzeciwu

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych, które zostały objęte sprzeciwem, chyba że zostaną przez nas wykazane:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
 • podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystywanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać – jednocześnie nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Skarga

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dodatkowa informacja dotyczące wykorzystania portali społecznościowych

W naszej działalności korzystamy z dodatkowych kanałów komunikacji takich jak portale społecznościowe, takich jak Facebook i Twitter, w celu promowania działalności PTMR, a także utrzymywania kontaktu z Użytkownikami i innymi obserwującymi. W zakresie funkcjonalności zawartych na tych portalach, administratorem danych będzie podmiot, który udostępnia dany portal, a także decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Podmiot ten może samodzielnie określić czas przechowywania danych w swoim zakresie, a także podejmować działania zgodne ze swoim regulaminem świadczenia usług, w tym działania takie jak profilowanie. Więcej informacji uzyskać można pod adresem:

 • www.facebook.com/privacy/explanation; Facebook – administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour 2 Ireland);
 • www.twitter.com/en/privacy; Twitter – administratorem danych jest Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, AX07 Ireland).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady, nie przekazujemy danych do państw trzecich. Niemniej jednak, w związku z korzystaniem z portali społecznościowych takich jak Facebook i Twitter, dane, które są nam przekazywane są jednocześnie udostępniane podmiotom udostępniającym te portale, którzy we własnym zakresie stają się administratorami danych osobowych i mogą przekazywać te dane do państw trzecich na zasadach określonych przez te podmioty w regulaminach świadczenie usług

§4. Pliki cookies

Witryna www.ptmr.info.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera. Kiedy wykorzystywana przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby zapewnić jej bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z plików logu serwera (patrz §5), które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy serwis w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: sesyjne oraz tymczasowe i stałe zapisywane na twardym dysku komputera. 

Pliki cookies służą do:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
 2. umożliwienia zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej 
 3. umożliwienia „zapamiętania” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz odpowiednią przeglądarkę:

lub urządzenia mobilne:

§5 Pliki logów

Podczas wizyt na stronie internetowej serwisu udostępniane są dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów – tzw. plikach logu serwera. W ten sposób tworzone są zbiory obejmujące następujące dane (data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej, z której użytkownik został przekierowany, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej). Wskazane rekordy danych pliku logu służą zapewnienia bezpieczeństwa serwerów.

§6. Zmiana polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w szczególności w związku z ciągłym rozwojem technologii IT.